Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

BrandNewMaggie
09:28
3145 6902
Reposted fromtulele tulele viadzony dzony
BrandNewMaggie
09:28
0861 3071
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadzony dzony
BrandNewMaggie
09:27
4930 14e6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaIriss Iriss

November 20 2016

BrandNewMaggie
11:53
BrandNewMaggie
11:53
4607 5523
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
BrandNewMaggie
11:52
7816 2180 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaretaliate retaliate
BrandNewMaggie
11:52
2131 4f35
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
BrandNewMaggie
11:52
BrandNewMaggie
11:51
Reposted frombluuu bluuu vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
11:50
0116 3c98 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
BrandNewMaggie
11:49
5931 2db6 500
Reposted fromministerium ministerium vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
11:49
(…) Bo kobieta wybaczy wszystko, oprócz tego, że się jej nie kocha.
BrandNewMaggie
11:49
Jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu jest decyzja czy zrezygnować czy próbować jeszcze bardziej.
Reposted fromunforgiving unforgiving vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
11:49
Rozłąka osłabia mierne uczucie, a wzmacnia wielkie, jak wiatr gasi świecę, a rozpala ogień.
— Jeffrey Archer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
11:49
Reposted frombluuu bluuu vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
11:48
6747 c5c8
Reposted frommexicomagico mexicomagico vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
11:48
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
BrandNewMaggie
11:47
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
BrandNewMaggie
11:47
0136 4ab5 500
BrandNewMaggie
11:44
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl